ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (1855 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 ศธ 0513.10118/0043 21 ม.ค. 62 สำนักงานประกันคุณภาพ มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การปรับเปลี่ยนช่วงเวลารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 23 ม.ค. 62 - 10:03
2 ศธ 0513.10103/ว 351 18 ม.ค. 62 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ส่งเอกสารเบิกประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงานที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในรอบปีกรมธรรม์ วันที่ 11 มกราคม 2561 - 10 มกราคม 2562 กับบริษัทไทยศรีประกันภัย 22 ม.ค. 62 - 10:12
3 ศธ 0513.13101-1/ 0165 21 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการกรอก มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ในสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) 21 ม.ค. 62 - 14:55
4 ศธ 0555/ว 0032 21 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019 21 ม.ค. 62 - 14:51
5 3229/2561 21 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3229/2561 21 ม.ค. 62 - 14:46
6 ์NSP-002/2562 18 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครงานตำแหน่งงานว่างและการรับสมัครงาน 21 ม.ค. 62 - 10:52
7 ศธ 0513.13503/210 18 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Buffalo Bulletin 21 ม.ค. 62 - 10:49
8 ศธ 0513.20208/0016 18 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ 21 ม.ค. 62 - 10:26
9 ศธ 0513.20101(2)/ว 0168 18 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและอื่นๆ" 21 ม.ค. 62 - 10:07
10 ศธ 0513.20401/0020 16 ม.ค. 62 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร นิสิต เข้าร่วมโครงการเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "เลือกตั้ง 62 : คนรุ่นใหม่กับการกำหนดทิศทางประเทศไทย" 18 ม.ค. 62 - 14:31
11 ศธ 0513.10105/ว 0198 17 ม.ค. 62 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 62 - 12:06
12 ศธ 0513.12505/ว 025 16 ม.ค. 62 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 18 ม.ค. 62 - 09:58
13 ศธ 64.26/ว 0007 17 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562" (ครั้งที่ 2) 17 ม.ค. 62 - 14:26
14 ศธ 0513.20101/ว 0107 16 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตน ประจำปี 2562 18 ม.ค. 62 - 11:52
15 กห 0633.8(1)/68 17 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 17 ม.ค. 62 - 10:16
16 ศธ 0513.10105/ว 0152 15 ม.ค. 62 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะนโยบายการจัดซื้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 21 ม.ค. 62 - 16:03
17 ศชร 1800/004 16 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน TOT Hackathon 2019 16 ม.ค. 62 - 14:28
18 ศธ 5601/114 16 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชุมเชิงวิชาการ SUT Entrepreneurship Education Symposium 2019 16 ม.ค. 62 - 10:44
19 อล 001/2562 16 ม.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การอบรมปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร 16 ม.ค. 62 - 10:40
20 ศธ 0513.13102/ปวก.57/ว 363 11 ม.ค. 62 สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ภาค/สาขา ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 16 ม.ค. 62 - 11:03
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>