ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (2555 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 อว 29 พ.ค. 63 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 01 มิ.ย. 63 - 10:02
2 อว 6520.01/ว 953 28 พ.ค. 63 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบุคลากรและนิสิต 29 พ.ค. 63 - 14:14
3 อว 6502. 28 พ.ค. 63 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนเม.ย. 63 สำหรับสมาชิก 29 พ.ค. 63 - 11:24
4 CMKL-2019/01.061 21 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 28 พ.ค. 63 - 11:05
5 มท 5316.6/32654 20 พ.ค. 63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2563 27 พ.ค. 63 - 13:36
6 อว 6501.0704/0438 20 พ.ค. 63 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรม English Discoveries 26 พ.ค. 63 - 10:33
7 อว 6502.0104(3)/ว 224 25 พ.ค. 63 กองบริการกลาง งานกีฬา หน.สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการสนามกีฬา 25 พ.ค. 63 - 10:05
8 อว 6501.0201(สภาพนักงาน)/ว 67 21 พ.ค. 63 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ภาค/สาขา/ศูนย์/หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 25 พ.ค. 63 - 10:20
9 อว 6501.0204/ว 1727 20 พ.ค. 63 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 27 พ.ค. 63 - 12:03
10 อว 6501.0210/ว 1001 20 พ.ค. 63 สำนักงานบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห้นในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง NEW Normal Agricultre accelerated by the COVID-19 ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19 22 พ.ค. 63 - 10:01
11 อว 6501.24/ว 1112 20 พ.ค. 63 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งกำหนดการบำรุงเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2563 21 พ.ค. 63 - 10:01
12 สคช 05 ว 200/2563 12 พ.ค. 63 สถาบันคลังสมองของชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 25 พ.ค. 63 - 15:11
13 อว 6501.0206/ว 68 14 พ.ค. 63 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอขยายการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 พ.ค. 63 - 10:09
14 อว 6502.0103/ว 0660 19 พ.ค. 63 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย จัดทำข้อเสนอ "โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19" 19 พ.ค. 63 - 14:17
15 วสท 396/2563 11 พ.ค. 63 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 - 13:46
16 อว 6502.0102/18 14 พ.ค. 63 กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตกำแพงแสน 19 พ.ค. 63 - 10:10
17 อว 6501.2302/1879 15 พ.ค. 63 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 63 - 10:07
18 ที่ 924/2563 14 พ.ค. 63 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 924/2563 18 พ.ค. 63 - 13:11
19 อว 6501.0202/ว 1886 08 พ.ค. 63 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. 13 พ.ค. 63 - 09:50
20 ที่ 252/2563 12 พ.ค. 63 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/นางสาวเพชรน้อย ยอดอยู่ดี คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ 252/2563 12 พ.ค. 63 - 14:25
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>