ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (1415 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 ศธ 0513.20103/ว 619 15 พ.ค. 61 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility 16 พ.ค. 61 - 14:25
2 นฐ 0017.2/6876 15 พ.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" 16 พ.ค. 61 - 10:38
3 ศธ 0513.13102/ว 5145 07 พ.ค. 61 สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2561 17 พ.ค. 61 - 11:27
4 วช 0005/ว 2764 04 พ.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 15 พ.ค. 61 - 14:59
5 นฐ 0017.5/ว 6633 15 พ.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 15 พ.ค. 61 - 14:14
6 ศธ 0513.10105/ว 5234 08 พ.ค. 61 กองคลัง งานพัสดุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 11 พ.ค. 61 - 15:46
7 ศธ 5802.12/54 30 เม.ย. 61 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 10 พ.ค. 61 - 15:07
8 ศธ 0505(2)/ว 635 07 พ.ค. 61 สำนักทะเบียนและประมวลผล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 09 พ.ค. 61 - 09:56
9 ศธ 0513.13102/ว 4885 08 พ.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อพร้อมแบบกรอกข้อมูลสนับสนุนอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 10 พ.ค. 61 - 11:00
10 ศธ 0527.07.01/ว 1311 11 เม.ย. 61 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3" 07 พ.ค. 61 - 14:33
11 ศธ 0517.45/ว 256 30 เม.ย. 61 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICMA-MU 2018 07 พ.ค. 61 - 14:15
12 วท 5404/ว 592 26 เม.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2 07 พ.ค. 61 - 16:17
13 ศธ- 02 พ.ค. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำหรับสมาชิก 07 พ.ค. 61 - 16:12
14 04091 02 พ.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018 07 พ.ค. 61 - 15:56
15 สยก 26/2561 02 พ.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ 03 พ.ค. 61 - 10:12
16 ศธ 0578.07/0887 24 เม.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 02 พ.ค. 61 - 14:47
17 ศธ 0513.143/427 27 เม.ย. 61 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02 พ.ค. 61 - 10:13
18 ทปอ. 61/ว 0332 25 เม.ย. 61 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 (ฉบับแก้ไข) 01 พ.ค. 61 - 10:09
19 ศธ 0517.361/สส.ว 00120 20 เม.ย. 61 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบุคลากร หรือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอบวัดความรู้ 02 พ.ค. 61 - 10:50
20 สคช 05.ว 240/2561 20 เม.ย. 61 สถาบันคลังสมองของชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 5 02 พ.ค. 61 - 10:44
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>