ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (1717 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 สก.กจ. 158/2561 12 พ.ย. 61 ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 14 พ.ย. 61 - 09:57
2 นฐ 52007/ว 4381 13 พ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์" 13 พ.ย. 61 - 14:35
3 ศธ 0513.20101/ว 1389 09 พ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ภาค/สาขา/ศูนย์ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป 13 พ.ย. 61 - 10:33
4 มท 328/2561 12 พ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 14 พ.ย. 61 - 15:31
5 พม 0504/ว 3369 12 พ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 13 พ.ย. 61 - 10:20
6 Ingredion 08 พ.ย. 61 บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานและแนะนำบริษัท 12 พ.ย. 61 - 14:03
7 ศธ 0517.361/สส.ว 00262 29 ต.ค. 61 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพื้นฐานการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 09 พ.ย. 61 - 13:46
8 ศธ 0517.361/สส.ว 00260 29 ต.ค. 61 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?" 09 พ.ย. 61 - 13:41
9 ศธ 0513.10105/ว 13923 07 พ.ย. 61 กองคลัง งานพัสดุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 09 พ.ย. 61 - 13:12
10 ศธ 0513.10105/ว 13987 08 พ.ย. 61 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอนำส่งแบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ปรับปรุง 2562 และยกเลิกการใช้แบบฟอร์มเดิม 09 พ.ย. 61 - 09:57
11 ศธ 6902(17)/1223 30 ต.ค. 61 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 08 พ.ย. 61 - 14:15
12 ศธ 0513.10110/ว 238 06 พ.ย. 61 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 08 พ.ย. 61 - 10:24
13 ศธ 0513.10105/ว 5016 05 พ.ย. 61 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561) 08 พ.ย. 61 - 10:10
14 ศธ 0513.10103/ว 6259 06 พ.ย. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แนวปฏิบัติการส่งเอกสารเบิกประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08 พ.ย. 61 - 10:32
15 ศธ 0513.204/ว 3524 07 พ.ย. 61 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน "Show and Share" 07 พ.ย. 61 - 11:14
16 ศธ 572100/ว 9513 17 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 06 พ.ย. 61 - 14:19
17 2723/2561 01 พ.ย. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2723/2561 06 พ.ย. 61 - 11:14
18 ศธ 0513.10109/0380 02 พ.ย. 61 กองวิเทศสัมพันธ์ มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2019 จาก AC21 Secretariat,Nagoya University,Japan 06 พ.ย. 61 - 15:08
19 10230 02 พ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครพนักงาน 08 พ.ย. 61 - 16:05
20 ว. 6/2561 02 พ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 6 05 พ.ย. 61 - 10:23
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>