ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (2299 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 อว 78.361/สส.ว 00232 07 ต.ค. 62 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 ต.ค. 62 - 11:40
2 อว 6501.0204/ว 3046 09 ต.ค. 62 กองคลัง งานงบประมาณ มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้) 11 ต.ค. 62 - 10:16
3 อว 6501.0205/ว 0194 08 ต.ค. 62 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ใช้พลางก่อน 10 ต.ค. 62 - 10:08
4 อว 6501.0208/318 07 ต.ค. 62 สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 10 ต.ค. 62 - 10:05
5 อว 6501.0201/2929 08 ต.ค. 62 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 10 ต.ค. 62 - 10:03
6 อว 6501.0207/ 04 ต.ค. 62 กองวิเทศสัมพันธ์ มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอรับการสนับสนุนจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 08 ต.ค. 62 - 15:05
7 STF วท. 196/2562 30 ก.ย. 62 สำนักงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "CRDC Seminar 2019-2020" 07 ต.ค. 62 - 13:54
8 อว 6501.0201/2718 03 ต.ค. 62 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 (ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเขียว มก.) 04 ต.ค. 62 - 10:18
9 ที่ 2088/2562 26 ก.ย. 62 กองการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2088/2562 03 ต.ค. 62 - 09:54
10 อว 6501.0202/ว 1104 02 ต.ค. 62 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อมูลการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03 ต.ค. 62 - 16:26
11 อว 6502.0103/ว 312 02 ต.ค. 62 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 02 ต.ค. 62 - 14:38
12 อว 6501.0201/2487 30 ก.ย. 62 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 04 ต.ค. 62 - 10:51
13 อว 6501.1210/ว 2313-1 30 ก.ย. 62 งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง" 02 ต.ค. 62 - 11:07
14 อว 6502.01/ว 493 01 ต.ค. 62 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์สำรวจขนาดและจำนวนเสื้อสำหรับบุคลากร 02 ต.ค. 62 - 10:17
15 อว 6502.0606/ว 278 01 ต.ค. 62 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สำรวจบุตรข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ 01 ต.ค. 62 - 14:06
16 อว 6501.0206/ว 45 26 ก.ย. 62 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01 ต.ค. 62 - 09:59
17 อว 8205.10/0579 06 ก.ย. 62 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 30 ก.ย. 62 - 14:40
18 อว 0643.27/209 26 ก.ย. 62 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายบริการการเรียนการสอน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 12 30 ก.ย. 62 - 10:15
19 อว 6501.0201(สภาพนักงาน)/ว 29 26 ก.ย. 62 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62 - 10:05
20 อว 6501.0210/ว 2313 25 ก.ย. 62 สำนักงานบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง" 30 ก.ย. 62 - 10:03
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>