เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 (R-ERM.F2) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สคป.02) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560(R-ERM.F2) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [ดาวน์โหลด]

เอกสารสำหรับเลขาประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรา [ดาวน์โหลด]

ตัวอย่างหนังสือเชิญกรรมการ [กรรมการภายใน] [กรรมการภายนอก]

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล QAIS [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (R-ERM.F3) [ดาวน์โหลด]

แบบติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS-AUR2016-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ดาวน์โหลด]

แบบฟร์อมแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มหนังสือเชิญกรรมการประเมิน (สำหรับดาวน์โหลด) "หนังสือเชิญกรรมการภายนอกมหาลัยวิทยาลัย" [ดาวน์โหลด] "หนังสือเชิญกรรมการภายในมหาวิทยาลัย" [ดาวน์โหลด]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ปีการศึกษา 2556 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มสำหรับเขียนประเด็นคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ดาวน์โหลด]

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ดาวน์โหลด]

คู่มือการประกันคุณภาพภายในระหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 มก. [ดาวน์โหลด]

การแก้ไขคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 มก. (สำหรับคณะวิชา) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์ม สปค.01 สำหรับจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2556 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์ม แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERMF3) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์ม (สปค.01), (สปค.02) ลงวันที่ 21 เม.ย.57 [ดาวน์โหลด]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) [ดาวน์โหลด]

Template SAR สำหรับภาควิชา/สาขาวิชา [ดาวน์โหลด]

ร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานย่อย [ดาวน์โหลด]

แบบรายงานผลงานวิจัย/บริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ [ดาวน์โหลด]

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (สำหรับคณะวิชา) เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2, เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) สำหรับภาควิชา/สาขาวิชา [ดาวน์โหลด]

(ร่าง) แบบรายงานผลการประเมินภาควิชา ปี 2555 [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ [ดาวน์โหลด]

แบบรายงานผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (จากสำนักประกันคุณภาพ) [ดาวน์โหลด]

ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพ คณะฯ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengwrb@ku.ac.th , โทร. 7527 (วรรณรัตน์)