tool-commandarrow 95 ข้อบังคับ
arrow 89 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2543 [รายละเอียด]

***ขออภัยหากข้อมูลไม่ครบ เว็บไซต์อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล***

 

0011-command
arrow 89 ประกาศ/คำสั่ง สภามหาวิทยาลัย [รายละเอียด]

001-command
arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]
arrow 89 คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]


002-command 
arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  [รายละเอียด]
arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด]

003-command

arrow 89 แบบฟอร์มเสนอขอผลงาน (แบบที่ 1 แบบเสนอขอประเมินผลการสอน) [download] new update เมื่อ 19 ส.ค. 57
arrow 89 แบบฟอร์ม ประวัติและภาระงาน (แบบที่ 4 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน) [download] new update เมื่อ 19 ส.ค. 57
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ [แบบ ก.ม. 03] [download]
arrow 89 แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับ [download]

arrow2L3 ดูแบบฟอร์มอื่นๆ ที่หน้า web page ในส่วนของ หน่วยการเจ้าหน้าที่

arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
arrow 89 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [รายละเอียด1] [รายละเอียด2] [รายละเอียด3]
arrow 89 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปคำถาม-คำตอบ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]


004-command 

arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการไปฝึกอบรมและสัมมนา [.pdf] [.doc]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบที่ 1 [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบที่ 2 [download]
arrow 89 แบบฟอร์มแจ้งกำหนดวันเดินทาง [download]
arrow 89 แบบฟอร์มปรับวุฒิจากการศึกษาต่างประเทศ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม [download]
arrow 89 แบบฟอร์มการสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อไปประชุมวิชาการในต่างประเทศ [.pdf] [.doc]


005-command 

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ.2552 (เพิ่มเติม) [รายละเอียด]
arrow 89 แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา [download]
arrow 89 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาต่อ [รายละเอียด]
arrow 89 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์ไปประชุมวิชาการต่างประเทศ 2553 [รายละเอียด]
arrow 89 ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตศึกษา [รายละเอียด]

006-command

arrow 89 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (แบบไม่เบิกค่าใช้จ่าย) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (แบบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ) [download]


007-command

arrow 89 แบบฟอร์มใบขอลาออกจากราชการ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบยกเลิกวันลา [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาพนักงาน (ของมหาวิทยาลัย) [download]
arrow 89 ระเบียบการลาศึกษาต่อภายในประเทศของข้าราชการ [รายละเอียด]
arrow 89 ระเบียบการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียด]

008-command

arrow 89 แบบฟอร์มใบสมัคร [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบสมัคร (พนักงานราชการ) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบรับรอง [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ [download]

009-command

arrow 89 ระเบียบและแบบฟอร์มการวิจัยต่าง ๆ [รายละเอียด]

 
0091-command

arrow 89 ระเบียบสำหรับบุคลากร [รายละเอียด] Need to update!
arrow 89 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะฯ [รายละเอียด
arrow 89 กองการเจ้าหน้าที่ มก. (บางเขน) [รายละเอียดnew

 
arrow 95 อื่น ๆ
arrow 89 แบบฟอร์มใบลงเวลาทำงาน [download]

 
arrow 95 ระเบียบ คำสั่งและแบบฟอร์มอื่น ๆ งานกองการเจ้าหน้าที่ มก.
arrow 89 กองการเจ้าหน้าที่ มก. (บางเขน) [รายละเอียดnew

 

Scroll to top