คณะผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

 
Chouw-Dean
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
SomchaiD2017         Nonglak2017 Titipong2017 Wanrat2017
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Nonglak Lekrungroenggid Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
Nathee2017 Nitirach2017 Jeerachai2017 Krissana2017 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
อ.ดร.นที อธิกคุณากร ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล อ.กฤษณะ จันทรโชติ
Nathee Athigakunagorn, Ph.D. Asst. Prof. Nitirach Sanguanduan, Ph.D. Jeerachai Supasuthakul, Ph.D. Krissana Jantarachot

 

 

 

     
watcharapol nimit Exc amd exc kamon
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผศ.อมรเดช    พุทธิพิพัฒน์ขจร ผศ.ดร.กมล  อมรฟ้า
Asst. Prof. Watcharapol Chayaprasert, Ph.D. Asst. Prof. Nimit Cherdchanpipat Asst. Prof. Amorndej Puttipipatkajorn Asst. Prof. Kamol Amornfa, D.Eng.
       
chanamol Pichet Exe Parinya boonma Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.ชนมน  จันทนา อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม อ.ปริญญา  พัฒนวสันต์พร ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
Chanamon Chantana, D.Eng. Pichet Suebsaiprom, Ph.D. Parinya Pattanawasanporn Asst. Prof. Boonma Panpradist
       
banpot exe Parichat exe Sirinad exe Hataitep Exc

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาคพิเศษ

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคพิเศษ
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเกษตร
ภาคพิเศษ
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคพิเศษ
อ.บรรพต  กุลสุวรรณ อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ
Bunpoat Kunsuwan Parichat Sermwuthisarn, Ph.D. Sirinad Noypitak, D.Eng. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng.
       
       wattana
 
 
   หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
      นางวัฒนา พึ่งชัย
      Missis Wattana Pungchai
       
 
>>ทำเนียบคณะผู้บริหาร
Scroll to top