ผู้บริหารคณะฯ ระบบสารสนเทศ
  ระบบรับ-ส่งหนังสือ วศ.กพส.
  ระบบหนังสือเวียน วศ.กพส.
หน่วยงานบริการ ระบบรับ-ส่งหนังสือ งานบริการการศึกษา วศ.กพส.
arrow 89 หน่วยการเจ้าหน้าที่ วศ.กพส. ระบบขอใช้บริการรถยนต์ วศ.กพส
arrow 89 กองการเจ้าหน้าที่ มก. ฐานข้อมูลบุคลากร วศ.กพส.
  ฐานข้อมูลอาคาร วศ.กพส
  การจัดการความรู้ วศ.กพส.
  หนังสือเวียน มก.
  นามานุกรม มก.
   
ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร 
 
จรรยาบรรณบุคลากร สวัสดิการต่าง ๆ
การลา สวัสดิการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
การขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
การขอตำแหน่งชำนาญการ กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ประกันสังคม และประกันสุขภาพกลุ่ม
ประเภคบุคลากร  
ข้าราชการ การทำงานในประเทศไทย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน
พนักงานเงินรายได้ ข้อมูลการขอวีซ่า
พนักงานราชการ  จุดบริการ 1 stop service
ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว  
   
หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ   
arrow 89 หน่วยการเจ้าหน้าที่ วศ.กพส.  
arrow 89 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ  
arrow 89 งานบริการการศึกษา คณะฯ  
arrow 89 หน่วยการเงินและบัญชี คณะฯ  
arrow 89 หน่วยนโยบายและแผน คณะฯ  
arrow 89 หน่วยประกันคุณภาพ คณะฯ  
arrow 89 ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ คณะฯ  
arrow 89 หน่วยห้องสมุด คณะฯ  
                                                                        


 
     

 

      

 

Scroll to top