วันเสาร์, 29 เมษายน 2560 00:00

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ Lean Canvas และ Business Model Canvas ในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ"

IE-BMC 1

          เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ Lean Canvas และ Business Model Canvas ในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาวิชาฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บรรยายโดย ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IE-BMC 2

          อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้ทาง 4 หน่วยงาน ได้ให้ทุนสนับสนุนเพื่อเฟ้นหาธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ซึ่งทางทีมวิทยากรได้ให้ความรู้ในการเริ่มธุรกิจใหม่ โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในรายวิชา ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning System) ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas ซึ่งนิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนแบบจำลองทางธุรกิจ ถ้าธุรกิจใหม่นี้มีโอกาสเป็นไปได้ ก็สามารถต่อยอดจนเป็นจริงได้กับทาง 4 หน่วยงานนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตเป็นอย่างมาก

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 572 times
Scroll to top