วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560 00:00

โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร

FinalSmnr 1

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร ซึ่งเป็นโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ ซ฿่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้

FinalSmnr 2

          โครงการได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ให้เกียรติเปิดโครงการ โดยช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ให้พรและเทศนาแก่นิสิต ต่อจากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง การก้าวสู่ความเป็นวิศวกรในยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ ทุกสาขาของวิศวกรรมมาร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 2 และอดีต ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เกษตร รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทาน  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธฺ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการอาหาร ร่วมด้วย รศ.ดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา อ.ดร.ชนมน จันทนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล  ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้แก่นิสิตทางด้าน Thailand 4.0  สุดท้าย เป็นพิธีมอบดอกไม้ให้แก่รุ่นพี่โดยนิสิตรุ่นน้อง เพื่อแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สร้างความประทับใจให้แก่นิสิตปี 4 เป็นอย่างมาก

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 455 times
Scroll to top