วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยง EdPEx

EdPEx60 1

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ   ให้การต้อนรับที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยงโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (EdPEx)

EdPEx60 2

         ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในห้าคณะนำร่อง เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (EdPEx) นั้น ในวันนี้จึงได้ต้อนรับที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยงเพื่อรับคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งที่ปรึกษาของคณะฯ คือ ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะพี่เลี้ยง ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่
          1) ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
          2) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
          3) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
          4) ผศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ผอ. (ปฏิบัติหน้าที่) กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          5) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร คณะเกษตร กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 576 times
Scroll to top