วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2560 00:00

โครงการถ่ายทอดความรู้ "การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย"

VibNirsmnr

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ "การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของภาควิชาฯ และของคณะฯ ตรงตามเนื้อหาของรายวิชา 01208478 การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกล ซึ่งนิสิตจะได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (แม่เมาะ) 3 ท่าน คือ คุณวิเชียร บาทวงษ์ คุณอรรถพล แจ่มใส และ คุณเสรี ศรีเฟย โดยหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย กลยุทธ์การบำรุงรักษาตามสภาพอุปกรณ์ (Condition Based Maintenance: CBM) การติดตามสภาพอุปกรณ์ด้วยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) การติดตามสภาพอุปกรณ์ด้วยการวิเคราะห์น้ำมัน (Oil Analysis) และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing: NDT)

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 712 times

Latest from

Scroll to top