วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2560 00:00

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

AE-B61 1

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิพากษ์ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเเละศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

AE-B61 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 516 times
Scroll to top