วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 00:00

ปฏิทิน และกำหนดการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560

Calendar2560

arrow2L3ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ป.ตรี กพส.) (สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน) [รายละเอียด] clickhere
    [เช็ค:
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/v2/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=183]

arrow2L3ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (บว. กพส.) (สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน) [รายละเอียด] clickhere
    [เช็ค:
http://www.grad.ku.ac.th/นิสิต/ปฏิทินการศึกษา/]

arrow2L3ปฏิทินกิจกรรม กยศ./กรอ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
     - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] clickhere
     - สำหรับนิสิตรายเก่าทุกคณะ รหัสนิสิต 56-59 เป็นต้นไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันฯ ประสงค์จะขอให้กู้ยืม ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[รายละเอียด] clickhere
     - สำหรับผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น [รายละเอียด] clickhere
     - เอกสารประกอบใบสมัครกู้ยืม กยศ. และ กรอ. มก. กพส. [รายละเอียด] clickhere
     [เช็ค: https://www.studentloan.or.th,    http:///www.facebook.com/kpsku.studentloan]

arrow2L3กำหนดการของหอพัก
     - กำหนดการเปิดหอพักนิสิต 1-24 ภาคปลายปี 2559 - เปิดหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2560 และการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักช่วงปิดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
 [รายละเอียด] clickhere
      - กำหนดการเปิดหอพักนิสิต 25-31 ภาคปลายปี 2559 - เปิดหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2560 และการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักช่วงปิดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] clickhere

 arrow2L3กำหนดเวลาเบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต [รายละเอียด] clickhere

Read 2840 times
Scroll to top