วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560 00:00

กำหนดการและปฏิทินต่าง ๆ สำหรับนิสิตใหม่ KU77 (รหัส 60)

KU77 ban

arrow2L3รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] clickhere

arrow2L3ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] Update 26/07/60 clickhere

arrow2L3กำหนดการ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญาตรี มก. กพส. ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] clickhere

arrow2L3กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก  [รายละเอียด] clickhere

arrow2L3ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ป.ตรี กพส.) (สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน) [รายละเอียด] clickhere
    [เช็ค:
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/v2/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=183]

arrow2L3ปฏิทินกิจกรรม กยศ./กรอ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
     - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] clickhere
     - สำหรับนิสิตรายเก่าทุกคณะ รหัสนิสิต 56-59 เป็นต้นไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันฯ ประสงค์จะขอให้กู้ยืม ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[รายละเอียด] clickhere
     - สำหรับผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น [รายละเอียด] clickhere
     - เอกสารประกอบใบสมัครกู้ยืม กยศ. และ กรอ. มก. กพส. [รายละเอียด] clickhere
     [เช็ค: https://www.studentloan.or.th,    http:///www.facebook.com/kpsku.studentloan]

arrow2L3เว็บไซต์ ทปอ. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย clickhere


 23 มิถุนายน 2560 - วันสอบสัมภาษณ์ Admissions

KU77 adm

arrow2L3 วันสอบสัมภาษณ์ Admissions:
      วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
         - ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ [
รายละเอียด] clickhere
         - ตารางกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [
รายละเอียด] clickhere
         - แบบสอบถามนิสิตใหม่และเอกสารสำคัญ [
รายละเอียด] clickhere
         -
แผนที่คณะฯ clickhere    แผนผังคณะฯ clickhere  
         - 
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม 2560 clickhere

arrow2L3 ภาพกิจกรรม


 23 มิถุนายน 2560

KU77 manual
       - วัน download คู่มือนิสิตใหม่ทางเว็บไซต์
            >>
คู่มือนิสิตใหม่ ประจำปีการศีกษา 2560
               >>
คู่มือลงทะเบียนนิสิตใหม่  (แก้ไขล่าสุด 11/07/60)


 1-10 กรกฎาคม 2560

       - วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ทางเว็บไซต์และพิมพ์ใบ KU9

          - บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ทางเว็บไซต์ https://student.ku.ac.th/newregis

            และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser

          - นิสิตใหม่ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับ Login เข้าระบบสารสนเทศนิสิต ที่ www.regis.ku.ac.th เพื่อพิมพ์ใบชําระเงิน (KU9) ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร

            (ยกเว้นกรณีชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว มก. จะโอนเงินนั้นเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2560)


 4-6 กรกฎาคม 2560

       - โครงการปรับพื้นฐานความรู้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

              (เฉพาะนิสิต KU77 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเท่านั้น)

            arrow2L3 ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4]


10 กรกฎาคม 2560

KU77-Admm

       - วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อ)


 11-14 กรกฎาคม 2560 หอพัก

KU77-Dom

        - [11-13 ก.ค. 60] นิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพักออนไลน์ [รายละเอียด] clickhere
       - [11-14 ก.ค. 60] นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก

หากนิสิตมีปัญหา หรือ ข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ หน่วยหอพักนิสิต กองบริหารทั่วไป ในวันและเวลาราชการ
โทร. 0-3435-1882-3, 0-3428-1062-4 ต่อ 154,155 หรือ E–mail:


 14 กรกฎาคม 2560

KU77-Pday-mini

       - โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง
                 เวลา 08.00-10.30  ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน
                 เวลา 10.30-12.00  ผู้ปกครองพร้อมกัน ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                                            แล้วแยกไปตามภาควิชาต่าง ๆ
                
                 อาคารศูนย์ มก. กพส.  |  แผนที่คณะฯ   |   แผนผังคณะฯ
                 (เฉพาะผู้ปกครองนิสิตเท่านั้น ส่วนนิสิตที่ยังติดต่อเรื่องหอพักไม่แล้วเสร็จ ให้ไปดำเนินการเรื่องหอพัก)

             arrow2L3 ภาพกิจกรรม


15 กรกฎาคม 2560  - โครงการพี่น้องคล้องสัมพันธ์

                  (เฉพาะนิสิตที่พักหอพักในมหาวิทยาลัย)


16 กรกฎาคม 2560  - โครงการ Freshy Day (โดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน)

FreshyD

                     Facebook: องค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน

                     arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]


  19 กรกฎาคม 2560  - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                       (เฉพาะนิสิตใหม่ KU77 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

                        เวลา 09.00 น. ห้อง 9401 ชั้น 4 อาคาร 9


20-21 กรกฎาคม 2560 - วันรายงานตัวนิสิตใหม่

KU77-Rday mini

    20 กรกฎาคม 2560  - ภาคปกติ

                                                           ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
                                                           การแต่งกาย: ชุดนิสิตปกติ                                         
                                                           เวลา 08.00 น. - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                                                                               - คณะเกษตร กำแพงแสน
                                                                               - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
                                                           เวลา 13.00 น. - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
                                                                               - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
                                                                               - คณะประมง

                                                           เอกสารที่ต้องเตรียม
                                                           1. ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)
                                                           2. ใบสัญญาและคำรับรอง (สทป.2)
                                                           3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)
                                                           4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต
                                                           5. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต

  21 กรกฎาคม 2560  - ภาคพิเศษ

                                                           ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
                                                           การแต่งกาย: ชุดนิสิตปกติ

                                                           เวลา 08.00 น. - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                                                                               - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
                                                                               - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


  22 กรกฎาคม 2560  - โครงการสภาพบนิสิต (โดย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต กำแพงแสน)

KU77-nisitCC art

                                                           08.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
                                                           การแต่งกาย: ชุดสุภาพ

Facebook: สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


 24 กรกฎาคม 2560  - โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

KU77-FStep mini 

                  06.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
                  การแต่งกาย: ชุดนิสิตปกติ

KU77-FStep Art

             arrow2L3 ภาพกิจกรรม


  25-28 กรกฎาคม 2560  - โครงการ Freshy Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                                                                         (โดย สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

      Facebook: Student Council Faculty of Engineering at Kamphaengsaen

FreshyC17

             arrow2L3 ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6] [Album7] [Album8]

 


  26 กรกฎาคม 2560  - โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนิสิตใหม่

                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (โดย หน่วยกิจการนิสิต)

KU77-FSmnr ban

            - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

                    ณ ห้อง 9401 (อาคาร 9 ชั้น 4)
                    08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจัดกลุ่มสันทนาการ
                                             พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดย นิสิตรุ่นพี่ ปี 2,3 และ 4
                    09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงาน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
                                             โดย หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต
                                             กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และต้อนรับนิสิตใหม่
                                             โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                    09.10 – 09.30 น. ชมวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ และ
                                             แนะนำผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย พิธีกรรับเชิญ
                    09.30 – 12.00 น. แนะนำ "การเตรียมความพร้อมสู่การเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย"
                                             โดย คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                                             ตอบข้อซักถามนิสิตปี 1 โดย คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                    12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

            - ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่

                    13.00 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาล มก. กพส.

             arrow2L3 ภาพกิจกรรม


  27 กรกฎาคม 2560  - ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและตารางเรียน

                                                          https://www.regis.ku.ac.th


  29-30 กรกฎาคม 2560  - โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย

KU77-Sday

                                                           08.00 - 17.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

                                                           การแต่งกาย: ชุดนิสิตปกติ (นิสิตหญิงสวมกางเกงพละ)


  30 กรกฎาคม 2560  - Freshy Night  (โดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน)

KU77-FreshyNight ban

             arrow2L3 ภาพกิจกรรม


   31 กรกฎาคม 2560  - วันเปิดภาคการศึกษา


  2 สิงหาคม 2560  - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
                              - หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

                                                  เวลา 17:00 น.
                                                  ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ห้อง 9401 ชั้น 4 อาคาร 9
             arrow2L3 ภาพกิจกรรม


  7 สิงหาคม 2560  - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                                                  เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้อง 9401 ชั้น 4 อาคาร 9
                                                  http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/th/index.php/en/15-activity-news/352-600807-patomnitad


     11 สิงหาคม 2560  - ปลูกข้าววันแม่


  17 สิงหาคม 2560  - วันไหว้ครู (เกษตราบูชาครู)


  26 สิงหาคม 2560  - วันพัฒนาวิทยาเขต/เปิดโลกกิจกรรม


 

 

 

 

Read 7804 times
Scroll to top