วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 00:00

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 4 ฉบับ

  600626ExcBPS
 arrow 89 คำสั่ง มก.กพส. ที่ 149/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ (รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน) [รายละเอียด] [1 เม.ย. 60]
 arrow 89 คำสั่ง มก.กพส. ที่ 210/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ (รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์) [รายละเอียด] [22 พ.ค. 60]
 arrow 89 คำสั่ง มก ที่ 1258/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ) [รายละเอียด] [19 มิ.ย. 60]
 arrow 89 คำสั่ง มก ที่ 1259/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ) [รายละเอียด] [19 มิ.ย. 60]

 arrow2L3ประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด clickhere
Read 1729 times

Latest from

Scroll to top