วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 00:00

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Fsmnr60 1

          รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหารของคณะฯ ต้อนรับนิสิตใหม่ KU77 หรือ E73 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในโครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560" เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

          โครงการวันนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ และอาจารย์กิจการนิสิตของภาควิชาต่าง ๆ แนะนำถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาตลอดหลักสูตรและการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาในอีก 4 ปีข้างหน้า ร่วมตอบข้อซักถามของนิสิตใหม่ สุดท้ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางของวิศวกรไทย สู่การแข่งขันบนเวทีการค้าโลก โดยวิทยากรซึ่งเป็นวิศวกรเจ้าของธุรกิจและอดีตอาจารย์ผู้มากประสบการณ์บนเวทีโลก ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด

Fsmnr60 2

จำนวนนิสิตในปีการศึกษา 2560 นี้ มีนิสิตใหม่ KU77 หรือ E73 จำนวน 523 คน จำแนกตามภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้
          1) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร            77 คน
          2) ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน       60 คน
          3) ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร        52 คน
          4) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา            110 คน
          5) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล         87 คน
          6) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      87 คน
          7) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      50 คน

arrow2L3ภาพกิจกรรม


Read 623 times
Scroll to top