วันอาทิตย์, 30 กรกฎาคม 2560 00:00

นวัตกรรมของวิศวะ กพส. ในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้”

RNR 1

          เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฎิบัติการ NIRs ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัย "เครื่องมือทดสอบทางการเกษตรเพื่อช่วยกำหนดราคาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรแบบรวดเร็ว"  แสดงในงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ด้วยความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

          วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อให้เกิดการขยายผลของงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เศรษฐกิจหลักที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยตามโมเดล "ประเทศไทย 4.0" อาทิ กลุ่มเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งมีทั้งหมด 107 ผลงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

          โดยผลงานวิจัย "เครื่องมือทดสอบทางการเกษตรเพื่อช่วยกำหนดราคาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรแบบรวดเร็ว" นี้ เป็น 1 ใน 10 ผลงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คัดเลือกให้เข้าร่วมงานนี้ในหมวดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ Bio-based Economy และเป็นผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบชัดเจน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้

arrow2L3ภาพกิจกรรม


arrow2L3ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
  
   085-9171017

 arrow2L3ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Read 663 times
Scroll to top