วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - วิศวกร ศูนย์ DATIC

 Datic art
 1Paweena art
ชื่อ-สกุล:
นางสาวปวีณา ฉายอรุณ
  Miss Paweena Chaiaroon
ชื่อเล่น:
เปิ้ล
ตำแหน่ง:
วิศวกรคอมพิวเตอร์
สังกัด:
ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสำเร็จการศึกษา:
29 พฤษภาคม 2560
วันเริ่มทำงาน:
17 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7527
2Napasiri art
ชื่อ-สกุล: นางสาวนภาศิริ ศรีปรีเปรม
  Miss Napasiri Sripreeprem
ชื่อเล่น: จูน
ตำแหน่ง: วิศวกรคอมพิวเตอร์
สังกัด: ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา: วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสำเร็จการศึกษา: 29 พฤษภาคม 2560
วันเริ่มทำงาน: 17 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน: ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เบอร์โทรติดต่อ: 0-3435-1897 ต่อ 7527
3Attachai art
ชื่อ-สกุล นายอรรถชัย บุญเหล็ง
  Mr. Attachai Boonleng
ชื่อเล่น: แรป
ตำแหน่ง: วิศวกรคอมพิวเตอร์
สังกัด: ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา: วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสำเร็จการศึกษา: 29 พฤษภาคม 2560
วันเริ่มทำงาน: 17 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี
ห้องทำงาน: ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เบอร์โทรติดต่อ: 0-3435-1897 ต่อ 7527
4Manisa art
ชื่อ-สกุล: นางสาวมณิศา พุ่มนวล
  Miss Manisa Pumnaul
ชื่อเล่น: มานี่
ตำแหน่ง: วิศวกรคอมพิวเตอร์
สังกัด: ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา: วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสำเร็จการศึกษา: 29 พฤษภาคม 2560
วันเริ่มทำงาน: 17 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: อิสลาม
ห้องทำงาน: ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เบอร์โทรติดต่อ: 0-3435-1897 ต่อ 7527
   
Read 411 times

Latest from

Scroll to top