วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560 00:00

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้รับประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ThGerEm

         เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ณ สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย  ในฐานะที่คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรร่วมเป็นกรรมการสอบประเมิน โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

        คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ และนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวช้อง:

คณาจารย์วิศวกรรมเกษตร ร่วมเป็นกรรมการสอบประเมิน โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) [รายละเอียด] [24-27 เม.ย. 60]

Read 533 times
Scroll to top