วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560 00:00

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ศึกษาดูงานศูนย์พลังงานฯ ตาม MOU

EEEC-SCAT2

          ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน เกษตร ชลประทาน - อาหารและสิ่งแวดล้อม กับ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตร ไปเมื่อวันที่ 13 มุถุนายน 2560 ที่ผ่านมานั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวช้อง:

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [13 มิ.ย. 60]

Read 574 times
Scroll to top