วันพุธ, 06 กันยายน 2560 00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร Digital Economy for Thailand 4.0"

CPESmnr 1

          คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร Digital Economy for Thailand 4.0" ให้กับผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอาชีวเกษตรภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

CPESmnr 2

          1. What is "Agriculture 4.0" โดย ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          2. "Mechatronic and Robotic" ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          3. "Sensors and Embedded Systems" อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          4. "ดิจิทัลภิวัฒน์กับการบริหารงานยุคใหม่" อ.ดร.จักกริช พฤษการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          5. "Information System and Knowledge Management System" ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          6. "Digital Library" อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          7. "การประยุกต์ใช้เสียงและแสงสำหรับวัดคุณภาพผลไม้แบบไม่ทำลาย" รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
          8. "The Future of Agriculture" ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 544 times
Scroll to top