วันศุกร์, 29 กันยายน 2560 00:00

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์

 601002Chaisri art
ชื่อ-สกุล:
นายชัยศรี สุขสาโรจน์
  Mr. Chaisri Suksaroj
ตำแหน่งทางวิชาการ:
รองศาสตราจารย์
สังกัด:
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
การศึกษา:
Dr.Ing. (Science and Biological Process and Industrial: Process Engineering) Universite Montpellier II, France 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
วันเริ่มทำงาน:
2 ตุลาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ประวัติการทำงาน (เดิม):

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม clickhere

 

Read 211 times
Scroll to top