วันพุธ, 27 กันยายน 2560 00:00

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการที่อนุมัติโดย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

FG2

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการที่อนุมัติโดย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยการจัดสัมมนาในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย และดร.ศศิวิมล ขาวโกมล ในฐานะที่ปรึกษาของ สนพ. ได้นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2559 ดังนี้

          การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานตามมติ กพช. และ กบง. ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Thailand Energy Trilemma Index (TETI) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ โดยปรับปรุงจากเครื่องมือที่ใช้ในระดับนานาชาติให้เหมาะสมกับบริบทด้านพลังงานของประเทศไทย ผลการประเมิน พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 ภาพรวมด้านพลังงานของประเทศไทยพัฒนาดีขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าลดลง รวมทั้งมีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอยู่ในระดับพอใช้ตลอด 3 ปี ในด้านความมั่งคั่งของพลังงานอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ปี เนื่องจากมีการอุดหนุนราคาพลังงานลดลง ในส่วนของความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศมีการพัฒนาดีขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดี เนื่องจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น เป็นผลทำให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงตามไปด้วย

FG2 2

          ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน จากทุกภาคส่วน ผลของการดำเนินการจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทำให้ได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ เพื่อทีมที่ปรึกษาจะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:
คณาจารย์วิศวะ กพส. เป็นที่ปรึกษาโครงการของ สนพ. ต่อเป็นปีที่ 2 [รายละเอียด] [20 ก.ค. 60]
Read 473 times

Latest from

Scroll to top