วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560 00:00

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

 601002Songsak art
ชื่อ-สกุล:
นายทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย
  Mr. Songsak Puttrawutichai
สังกัด:
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
การศึกษา:
วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543
วันเริ่มทำงาน:
2 ตุลาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม clickhere

 

Read 208 times
Scroll to top