วันอาทิตย์, 01 ตุลาคม 2560 00:00

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์

PCICC

          ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และเปิดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มก.
Read 535 times

Latest from

Scroll to top