วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2560 00:00

นิสิตบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลระดับชาติ

AE 1

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา  และมีการมอบรางวัลแก่บัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ทั้งนี้มีนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัล 2 คน คือ

          1) นายวรินทร์ คูหามณีโชติ ได้รับรางวัลระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยมี ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เป็นอาจารที่ปรึกษา

          2) นางสาวอริยนันท์ ตลับนาค ได้รับรางวัลผู้มีผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

AE 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 799 times
Scroll to top