วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2560 00:00

ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ได้รับอนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แซะช่อทะลายย่อยออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน

13103Watcharapol art

          ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์แซะช่อทะลายย่อยออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน เลขที่อนุสิทธิบัตร 13103 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

          ชุดอุปกรณ์แซะช่อทะลายย่อยออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน  ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและเครื่องแซะ โครงสร้างหลักประกอบด้วย ฐานหลัก ผนังหมุน คาน ประคอง และแกนยึดทะลาย ฐานหลักเป็นแผ่นเรียบ มีเดือยแกนหมุนด้านบนยื่นออกจากกึ่งกลาง ของฐานหลัก ผนังหมุนเป็นผนังตั้งปิดล้อมที่ว่างวางอยู่บนฐานหลัก มีท่อเสียบเดือยบริเวณกึ่งกลาง สำหรับให้เดือยแกนหมุนด้านบนของฐานเสียบเข้าได้ ทำให้ฐานหมุนได้อย่างอิสระอยู่บนฐานหลัก คานประคองมีลักษณะเป็นคานยื่นติดตั้งอยู่เหนือผนังหมุนโดยยึดติดเข้ากับโครงสร้างที่แข็งแรง บริเวณปลายของคานประะคองมีท่อประคองที่มีแกนยึดทะลายสอดด้านในติดตั้งในแนวตั้งฉากกับ ฐานหลักในแนวเดียวกับแนวแกนหมุนของผนังหมุน เครื่องแซะประกอบด้วยสิ่วและเครื่อง กระแทก โดยมีสิ่วปลายแบนติดตั้งเข้ากับหัวเครื่องกระแทกทำให้สิ่วสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง กลับไปมาด้วยความถี่สูงในขณะทำการแซะช่อทะลายย่อย ทะลายปาล์มน้ำมันจะถูกวางอยู่บนผนัง หมุนให้ขั้วทะลายมีทิศขึ้น แกนยึดทะลายจะเสียบเข้ากับขั้วทะลาย ทำให้ทะลายปาล์มน้ำมัน สามารถหมุนได้อย่างอิสระรอบแกนยึดทะลาย ผู้ปฏิบัติจะใช้สิ่วของเครื่องแซะกระแทกบริเวณโคน ช่อทะลายย่อยให้หลุดออกจากทะลายปาล์มน้ำมันทีละช่อทะลายย่อย ชุดอุปกรณ์นี้เหมาะกับการ นำไปใช้ในการแยกช่อทะลายย่อยออกจากทะลายสำหรับงานวิจัยและการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม น้ำมัน

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

 

arrow2L3ผลงานทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 918 times
Scroll to top