วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยกับบริษัท Precise และทีมวิจัยจากไต้หวัน

Precise

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปากเกร็ด นนทบุรี ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยกับ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Precise Corporation Co., Ltd.) และทีมวิจัยจากไต้หวัน ซึ่งผู้บริหารของคณะฯ ที่เข้าประชุม ได้แก่ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC) และ อ.สยุมพร รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 521 times
Scroll to top