วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณาจารย์วิศวกรรมชลประทานบรรยายให้เจ้าหน้าที่จากศรีลังกา

Srilanka 1

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่จาก UVA Province, the Provincial Ministry of Local Government, Sri Lanka รุ่นที่ 1 จำนวน 16 คน ซึ่งเข้าฝึกอบรมเรื่อง SOLID WASTE MANAGEMENT: LESSON LEARNED TO SUSTAINABLE PROVINCIAL DEVELOPMENT ในการนี้ รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Landfill ในช่วงเช้า จากนั้นผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่วงบ่าย โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากศรีลังกา

Srilanka 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 754 times
Scroll to top