วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560 00:00

ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

KUPPP60

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อ.บรรพต กุลสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2560 ของ 2 กองทุน คือ กองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551) และกองทุนวิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551) ทั้งหมด 31 ทุน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นนิสิตจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3รายชื่อนิสิต
Read 527 times
Scroll to top