วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ พ.ศ. 2561 – 2565

GWR

          คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอรายงานขั้นต้น (Inception Report) เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงาน ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
          การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล และ ดร.อริสรา เพียรมนกุล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ พ.ศ. 2561 – 2565 และเพื่อศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์และการให้บริการสาธารณะ (Public Service) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรด้านน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 608 times
Scroll to top