วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 00:00

ประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับปาล์ม

Palm 1

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC) กับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (CAB) และ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด (CPI Agrotech Co., Ltd.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คือ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์ DATIC  อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.จักกริช พฤษการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ผู้เข้าร่วมประชุมจาก CAB คือ ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และคณะผู้บริหารจาก CPI Agrotech

Palm 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 584 times
Scroll to top