วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560 00:00

โครงการการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติงาน เรื่อง นวัตกรรมงานคอนกรีตและการบำรุงรักษา

CPAC

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติงาน เรื่อง นวัตกรรมงานคอนกรีตและการบำรุงรักษา ซึ่งกลุ่มภารกิจออกแบบภูมิสถาปัตย์และศิลปกรรม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ บริษัท CPAC จำกัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยหัวข้อบรรยายประกอบด้วย ประสบการณ์งานตรวจสอบโครงสร้างที่เสื่อมสภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษา โดย ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล อาจารย์จากคระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คอนกรีตสินค้าพิเศษ โดย CPAC การสำรวจสภาพดิน พื้นที่ก่อสร้างเขตอำเภอกำแพงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง โดย ผศ.ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน Technical Motor โดย SIAM MORTAR ทางเลือกโครงสร้างระบบพื้นสำเร็จรูป (Hollow Core) และระบบพื้น Post Tension โดย CPAC PRECAST  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจนวัตกรรรมงานคอนกรีตและการบำรุงรักษาจากเทคโนโลยีของ CPAC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 471 times
Scroll to top