วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

KasetFKPS60 1

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน

KasetFKPS60 2

          ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เปิดตัวผลงานวิจัยเด่น ดังนี้ "คูลอยฟ้า" โดย ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณะฯ ร่วมกับ SCG ในการใช้ใบคอนกรีตมาทำคูหรือคลอง  "เครื่องวัดความบริบูรณ์ทุเรียน ความหนาชิ้นเนื้อมะพร้าวและปริมาณน้ำมันในผลปาล์มน้ำมัน อย่างรวดเร็ว" ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  "โครงการ IOT สำหรับประมง 4.0 (Smart Aquaculture IoT)" ผลงานวิจัยของ อ.ดร. พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในการประมง และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคณะฯ ที่ได้รางวัลจากการประกวดในเวทีระดับชาติ โดย อ.วรพจน์ ศตเดชากุล คือ "เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ" และ "เครื่องดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า"
          พบกับผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทั้งหมดนี้และผลงานวิจัยอื่น ๆ ได้ใน เปิดโลกวิศวกรรม'60 ในงานเกษตรกำแพงแสน 2-11 พฤศจิกายน 2560 บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://eng.kps.ku.ac.th/owe60

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 512 times
Scroll to top