วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2560 00:00

ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล ได้รับเกียรติเป็นประธาน Session ในการประชุมวิชาการและร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

SasiW

          ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน "The 2017 International Environmental Engineering Conference (IEEC 2017)" ณ International Convention Center, จังหวัดเชจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ ใน Session: Renewable and Sustainable Energy และยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "An Evaluation of Investor's Perspective on Biomass Energy Promoting Policy in Thailand by Using AHP"

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 584 times
Scroll to top