วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 00:00

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

Grad1

          เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 เวลา 16.10 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,859 คน

Grad2

          สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 496 คน แยกตามวุฒิการศึกษา และภาควิชา/สาขาวิชา ดังนี้

Grad60

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Video


ข่าวเกี่ยวข้อง:
วันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
Read 551 times
Scroll to top