วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560 00:00

การสอบประเมินผลการเรียนนิสิตต่างประเทศ

HG 1

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นกรรมการในการสอบประเมินผลการเรียนของนิสิตต่างประเทศ 2 คน คือ Mr. Hisashi Kawamura จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Guillaume Bergon จาก UniLaSalle ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนิสิตทั้ง 2 คน เข้าศึกษาที่คณะฯ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในโครงการ One Semester Package Program หลักสูตร Exploring Thai Agriculture ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 จนสำเร็จตามหลักสูตรและมีการสอบประเมินผล และรับมอบประกาศนียบัตรในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิการยน 2560

HG 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 519 times
Scroll to top