วันเสาร์, 02 ธันวาคม 2560 00:00

เริ่มแล้ว เปิดโลกวิศวกรรม'60 ในงานเกษตรกำแพงแสน 2-11 ธันวาคม 2560

KUKPS-F20

          เปิดโลกวิศวกรรม'60 ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ซึ่งในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดงาน "เปิดโลกวิศวกรรม'59" ขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ภายใต้ทีม "วิศวกรรมก้าวไกล เพื่อการเกษตรไทย 4.0" ในงานประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต ในนิทรรศการงานวิจัย การแข่งขันทักษะนักเรียน การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปี 2560 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและชมนิทรรศการได้ในงานตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://eng.kps.ku.ac.th/owe60/

KUKPS-F21

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 16.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน" ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมรับเสด็จด้วย [ข่าวในพระราชสำนัก] [ภาพรับเสด็จ]

QWE60 01

arrow2L3ภาพกิจกรรม
+ นิทรรศการงานวิจัย [2 ธ.ค.60] [3 ธ.ค.60] [4 ธ.ค.60] [5 ธ.ค.60] [9 ธ.ค.60] [10 ธ.ค.60]
+ การฝึกอบรมและสาธิต (การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปี 2560) [รายละเอียด]
   - หลักสูตร การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง และ เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยแบบแปรผันอัตรา (Variable rate technology) [ภาพกิจกรรม]
   - หลักสูตร นักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ [ภาพกิจกรรม]
   - หลักสูตร นักขับรถขุดดินมืออาชีพ [ภาพกิจกรรม]
+ การแข่งขันทักษะนักเรียน [รายละเอียด]
   - การแข่งขันเมกะฟู้ด (Megafood) แข่งสุดๆ กับฟู้ดเอ็นฯ [ภาพกิจกรรม]
   - การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
   - การแข่งขันยิงปืนใหญ่ [ภาพกิจกรรม]
   - การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม [ภาพกิจกรรม]
+ การสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการ
   การสัมมนาวิชาการ [รายละเอียด]
   - การเสวนาวิชาการ เรื่อง "ระบบอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ (Smart Systems for Water Security)" [ภาพกิจกรรม] [VDO1] [VDO2]
   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) [รายละเอียด]
   - การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
   - การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย [ภาพกิจกรรม]

Read 736 times
Scroll to top