วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

601114Kobsak

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2800/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559

arrow2L3หนังสือ

Read 45 times
Scroll to top