วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560 00:00

แนะนำรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและประธานโครงการฯ โยธาฯ ภาคพิเศษ

 KM-CRN art
คำสั่ง:
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 2979/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.กมล อมรฟ้า และ น.ส.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์) [รายละเอียด] [29 พ.ย. 60]
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 2980/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กมล อมรฟ้า และ น.ส.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์) [รายละเอียด] [29 พ.ย. 60]
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 3189/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [15 ธ.ค. 60]
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 3267/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (2) คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [25 ธ.ค. 60]
Read 200 times
Scroll to top