วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 00:00

การอบรมสัมมนาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.); Update 12/03/2561

610312EIT

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง "ผู้ชำนาญการด้านลิฟท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน" [รายละเอียด] [วันที่ 28-29/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" ครั้งที่ 20 [รายละเอียด] [วันที่ 25-26/05/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 4 [รายละเอียด] [วันที่ 28/04/2561]

arrow2L3"การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)" รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 28-29/04/2561]

arrow2L3"โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit)" 5 รุ่น [รายละเอียด] [(วันที่ 7-9, 14-16, 21-23/03/2561) (2-4/04/2561) (2-4/05/2561)]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "พื้นฐานบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 3/04/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 31/03/2561]

arrow2L3 WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น [รายละเอียด] [วันที่ 31/03 - 01/04/2561]

arrow2L3 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต "การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ( Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories)" รุ่นที่ 5 [รายละเอียด] [ดูงานวันที่ 31/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป" รุ่นที่ 11 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 30-31/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ" รุ่นที่ 16 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 29-31/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Landfill Design)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 28/03/2561]

arrow2L3 "ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)" (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27-28/03/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 24-25/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Pratice)" สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT" รุ่นที่ 8 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21/03/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 17-18/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ" รุ่นที่ 33 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 16-18/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การจัดการต้นทุนอุตสาหการ (Industrial Cost Management)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 15-16/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว" รุ่นที่ 1 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 14-15/03/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 10-11/03/2561]

arrow2L3 การอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google SketchUp ขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 10-11/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 7 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 9-10/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane)" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 9-10/03/2561]

arrow2L3 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคี พิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 7-9/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) ประจำปี พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 1/2561 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 7/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร" รุ่นที่ 7 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 7/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่น 13 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 28/02/2561]

arrow2L3 การสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 28/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27/02/2561]

arrow2L3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 24-25/02/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [วันที่ 24/02/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)" รุ่นที่ 1/2561 [รายละเอียด] [วันที่ 23-25/02/2561]

arrow2L3 โครงการอบรม ศึกษาดูงาน และสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 3, 10, 17, 24/02/2561]

arrow2L3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน วิศวกรรมงานทางและสะพาน (ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 22-23/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ประจำปี พ.ศ. 2561" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 22-23/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง" รุ่นที่ 1 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 22/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า" รุ่นที่ 8 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "กลศาสตร์ของงานยก (Mechanic of Lifting Class 2)" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 17/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 26 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 16-18/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 19 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 16-17/02/2561]

arrow2L3 "EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 10-11/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ" รุ่นที่ 5 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 9-10/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 10 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 5-6/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก" รุ่นที่ 7 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 3-4/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 16 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 2-3/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา " รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 1-3/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม" รุ่นที่ 22 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 30-31/01/2561]

arrow2L3 การสัมมนา "โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 30/01/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [วันที่ 27/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้" รุ่นที่ 1 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27/01/2561]

arrow2L3 การสัมมนาเรื่อง "เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 26/01/2561]

arrow2L3 โครงการ "Engineering University Network (EUN)" (โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 25-27/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 19-20/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 17-18/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่นที่ 13 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 15/01/2561]

arrow2L3 การสัมมนาเรื่อง "เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 15/01/2561]


Facebook: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

Read 1166 times
Scroll to top