วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561 00:00

ประชุมร่วมกับ Assoc. Prof. Ichiro Kimura ที่ปรึกษาโครงการแม่น้ำลำภาชี

Kimura 1

        ด้วยภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี (A Study of River Morphology in Lam Pachi River) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงพลวัตในการวิเคราะห์ด้านสัณฐานวิทยาของแม่น้ำ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการคาดการณ์สภาพอนาคตเชิงสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี ทางภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Ichiro Kimura จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านตอบรับเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการวิจัยดังกล่าว และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่ด้านสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ซึ่งมีคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

Kimura 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 472 times
Scroll to top