วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561 00:00

MOU: ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

MOURoyalRain

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน   โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการ และวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับวิกฤติและภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:
คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อร่วมประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [รายละเอียด] [19 ธ.ค. 60]
คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการ [รายละเอียด] [6 พ.ย. 60]

Read 554 times
Scroll to top