วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 00:00

พิธีเปิดและ MOU โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0

MOUDSD 1

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้อง 9401 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561" ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผอ.วิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  นายวิริยะ ทองเหลือ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

MOUDSD 2

          สืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อนุมัติโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่สถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการกลไกประชารัฐ ในกิจกรรมที่ 3 โดยกำหนดเป้าหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ สถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน จำนวน 3 แห่ง สถานประกอบกิจการ SME ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 51-200 คน จำนวน 4 แห่ง

          สำหรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายได้คัดเลือกคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ ใน 2 กระบวนงานหลัก คือ การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 622 times
Scroll to top