วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 00:00

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

EngKPS-Hornor611 1

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 1/2561  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 5 ผลงาน  ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ดังนี้

รางวัลระดับชาติ         
          1) รางวัลระดับชาติการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]

          2) รางวัลผู้มีผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]

          3) รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (แบบบรรยาย) การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 (The 44th National Graduate Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  [รายละเอียด]

          4) รางวัลชมเชย โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8 (The 8th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2017) จากผลงานเรื่อง Firefighter Robot [รายละเอียด]

          5) รางวัลชมเชย โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8 (The 8th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2017) จากผลงานเรื่อง Exobuoyance Force Booster [รายละเอียด]

EngKPS-Hornor611 2

         และนอกจากนี้ คณบดีได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นการขอบคูณที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

 

 

Read 484 times
Scroll to top