วันพุธ, 31 มกราคม 2561 00:00

TAIST - Tokyo Tech เข้าประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

TTT 1

        วันนี้ (31 มกราคม 2561) TAIST - Tokyo Tech (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยโครงการฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

        ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. พร้อมนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดวันปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 อีเมล

TTT 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 500 times
Scroll to top