วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

MOU: KU - National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

KU-NPUST

        เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ College of Engineer, NPUST ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กับ Master of Science Program in Biomechatronics Engineering ของ NPUST

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 690 times
Scroll to top