วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 00:00

อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DSD3

        อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือที่ทำไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง "การให้คำปรึกษาเชิงลึก เทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน"  ซึ่งจัดอบรมขึ้น 2 รุ่น รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และเป็นการสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:
พิธีเปิดและ MOU โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ SME 4.0 [รายละเอียด] [29 มกราคม 2561]
อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [รายละเอียด] [19-20 ธันวาคม 2560]
Read 439 times
Scroll to top