วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 00:00

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในการสร้างรูปแบบ EdPEx

KMEdPEx1

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในการสร้างรูปแบบ EdPEx หมวด 2 (กลยุทธ์) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในวิทยาเขตกำแพงแสนได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ EdPEx ในหมวดต่าง ๆ 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร  หมวด 2 กลยุทธ์  หมวด 3 ลูกค้า  หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  หมวด 5 บุคลากร และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ โดยแต่ละหน่วยงานจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด ดังนี้

วันที่ 29 มี.ค. 61   หมวด 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้นลอย
วันที่ 24 เม.ย. 61   หมวด 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ + คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันที่ 26 เม.ย. 61   หมวด 3 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน + สำนักหอสมุด กำแพงแสน + สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
วันที่ 1 พ.ค. 61  หมวด 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง LLB 403 อาคารเรียนรู้ทางภาษา
วันที่ 31 พ.ค. 61 หมวด 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้อง 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก. กพส.

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 407 times
Scroll to top