วันเสาร์, 10 มีนาคม 2561 00:00

พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560

Bhumibol

        ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ซึ่งในการนี้ มีนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด จำนวน 5 คน ได้รับทุนดังนี้

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

ภาค/สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ยสะสม

1

5820501641

นายกิตตินันท์

กุลโชควณิช

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.90

2

5820501128

นางสสาวจินตนา

แสงสว่าง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3.89

3

5820500458

นายอัครภูมิ

มีราศี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.84

4

5820501021

นายธีรศักดิ์

สมกุล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.82

5

5820500598

นายสุดทวี

วานิชจรัสกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

3.73

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 626 times
Scroll to top