วันอาทิตย์, 18 มีนาคม 2561 00:00

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

TrnSmn-EngKPS

10 มีนาคม 2561 | ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน | 09:00 น. |  ห้องประชุม อาคาร 1
19 มีนาคม 2561 | ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร | 16:30 น. |  ห้อง 4301
23 มีนาคม 2561 | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 13:00 น. |  ห้อง 6218
30 มีนาคม 2561 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 12:00 น. |  ห้อง 9202
2 เมษายน 2561 | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 09:00 น. |  ห้อง 9401
2 พฤษภาคม 2561 | ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร | 09:00 น. |  ห้อง 7215
4 พฤษภาคม 2561 | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 15:00 น. |  ห้อง 9401
Read 205 times
Scroll to top