วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 00:00

MOU: KU.KPS - CAT & PAKGON

KUKPSCAT 1

          รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (KU.KPS) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และ บริษัท แพคกอน จำกัด (PAKGON) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นายชาตรี เชื้อกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก และ ดร. ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและการวิจัย รวมไปถึงเพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้และได้นำการพัฒนาเทคโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart University ต่อไป โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จะเป็นคณะนำร่องในการใช้เทคโนโลยีของ CAT และ PAKGON เป็นคณะแรก

KUKPSCAT 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 433 times

Latest from

Scroll to top